exit
search serach

Публічний договір (оферта) на надання платних медичних послуг в медичному центрі ПП «КЛІНІКА МЕДІКОМ»

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Керуючись ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодекса України, медичний центр ПП «Клініка Медіком», далі за текстом — «Виконавець», адресує фізичній особі, далі по тексту — «Пацієнт», спільно іменовані надалі — «Сторони», укласти офіційний, публічний і безвідкличний договір на надання медичних послуг на зазначених нижче умовах: 

  • Термінологія:

Послуги — перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Прайсом на надання медичних послуг, затвердженим Наказом Генерального Директора.

Публічна оферта — пропозиція Виконавця, викладена на сайті Виконавця, і адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на певних умовах.

Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://medikom.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://medikom.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

Юридична адреса Виконавця - м. Київ, проспект Володимира Івасюка, 6 Д, електронна адреса - info@medikom.ua, є офіційним джерелом отримання у письмовій формі пропозицій, заяв, клопотань, скарг та інших звернень громадян.

Послуги надаються за адресами Виконавця:

  • Україна, м. Київ, пр. Володимира Івасюка, 6-Д (пр. Героїв Сталінграду, 6-Д);
  • Україна, м. Київ, пр. Володимира Івасюка, 6-А; Україна, м.Київ, вул. Василя Тютюнника, 37/1;
  • Україна, м.Київ, вул. Оболонська набережна, 9.

Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця, зазначеного на сайті.

Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Пацієнтом / його Законним представником, умов Публічної оферти, у вигляді даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом заповнення, підписання та передання Пацієнтом (його Законним представником) Виконавцю своїх персональних даних у текстовому документі (анкеті), примірник якого знаходиться за місцем надання послуг Виконавцем.

Виконавець — медичний центр ПП «Клініка Медіком», який  здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОЗ України серії АЕ № 571644 від 27.11.2014р.

Пацієнт — фізична особа, яка акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену в даному Договорі, і підписала анкету особисто або через свого законного представника.

Законний представник — фізична особа (батько, мати, усиновитель, опікун), що діє в разі, якщо пацієнтом виступає малолітня особа (до 14 років), неповнолітня особа (від 14 до 18 років), або особа, цивільна дієздатність якої обмежена рішенням суду.

Сторони — Пацієнт (його законний представник) і Виконавець.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Даний Договір є публічним договором (далі — Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони і Пацієнтом (Законним представником), з іншої сторони з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень даного Договору.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Пацієнту послуги, а Пацієнт (Законний представник) зобов'язується прийняти їх і оплатити.

Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору є Акцепт Пацієнтом (його Законним представником) умов даного Договору публічної оферти.

Послуги надаються за адресами Виконавця:

  • Україна, м. Київ, пр. Володимира Івасюка, 6-Д (пр. Героїв Сталінграду, 6-Д);
  • Україна, м.Київ, вул. Василя Тютюнника, 37/1;
  • Україна, м.Київ, вул. Оболонська набережна, 9.

Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця, зазначеного на сайті Виконавця або на ресепшн. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Пацієнта (його Законного представника):

3.1.1. Отримувати медичні послуги і консультації належної якості.

3.1.2. Отримувати достовірну і повну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, про його фізичний та психічний статус, в тому числі знайомитися з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я і  які зберігаються у Виконавця.

3.1.3. Отримувати достовірну і повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики, отримувати прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг Пацієнту.

3.1.4. Мати право на таємницю про стан здоров'я Пацієнта, сам факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

3.1.5. Вимагати заміни лікаря.

3.1.6. На інформовану згоду на застосування методів діагностики, профілактики та лікування.

3.1.7. На індивідуальний підхід до лікування.

3.1.8. На відмову від лікування.

3.1.9. На оскарження неправомірних рішень і дій з боку Виконавця.

3.2. Обов'язки Пацієнта (його Законного представника):

3.2.1. Надавати повну і достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Пацієнта, в тому числі для заповнення анкети, медичної карти тощо.

3.2.2. Надавати оригінали або копії документів, що містять інформацію про стан здоров'я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання медичних послуг.

3.2.3. Ознайомитися з Прайсом до початку отримання медичних послуг. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

3.2.4. Неухильно дотримуватися усних і письмових приписів і рекомендацій лікарів.

3.2.5. Повідомити Виконавця до початку надання ним медичних послуг, про відомий перелік лікарських засобів, що застосовуються Пацієнтом, а також про всі відомі хвороби, пороки, алергічні або специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу істотну інформацію про стан здоров'я Пацієнта.

3.2.6. У разі порушення або неможливість дотримання Пацієнтом плану лікування негайно повідомити про це Виконавця.

3.2.7. Повідомляти Виконавця про поліпшення / погіршення самопочуття, появи / зникнення симптомів, а також іншу інформацію про зміни стану здоров'я Пацієнта протягом 3 (трьох) годин з моменту початку змін.

3.2.8. Негайно (протягом доби з моменту отримання медичних послуг) повідомити Виконавця про виявлені невідповідності та недоліки в отриманні медичних послуг, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою на ім'я керівника підрозділу, в якому надавалися медичні послуги.

3.2.9. Бути присутнім при отриманні медичних послуг в супроводі свого Законного представника.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Перевіряти надану Пацієнтом (Законним представником) інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору.

3.3.2. У разі запізнення Пацієнта більше ніж на 15 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, або скасувати надання таких медичних послуг.

3.3.3. Скликати консиліум або залучати третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію, для надання медичних послуг.

3.3.4. Вимагати від Пацієнта (Законного представника), виконання умов цього Договору.

3.3.5. Призупинити надання послуг Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом (Законним представником) умов Договору, в разі виникнення або обгрунтованих сумнівів в їх належному виконанні, або в порушенні Пацієнтом (Законним представником) умов даного договору.

3.3.6. Відмовити Пацієнту в наданні медичних послуг, шляхом перенаправлення Пацієнта в профільний медичний заклад. Причина даного рішення викладається в письмовій формі і доноситься Пацієнту (Законному представнику).

3.3.7. Відмовити Пацієнту (законному представнику), в наданні послуг та припинити дію даного Договору в односторонньому порядку, в разі невиконання Пацієнтом своїх обов'язків за цим Договором.

3.3.8. Надавати медичні послуги відповідно до клінічних протоколів, рекомендацій і нормативних документів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України та внутрішніми документами Виконавця.

3.3.9. Надавати медичні послуги при станах, що вимагають термінового медичного втручання для збереження життя Пацієнта при його несвідомому стані і відсутності поруч близьких родичів. Питання про термінове медичне втручання вирішує консиліум, а при неможливості його зібрати - лікуючий або черговий лікар, який надалі зобов'язаний повідомити про це Виконавця.

3.3.10. Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати спеціальні бонусні програми, і т.д. в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.4. Обов'язки Виконавця:

3.4.1. Надавати Пацієнту послуги з урахуванням норм Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження і нерозголошення медичної таємниці та конфіденційної інформації. У зв'язку з цим, консультування Пацієнтів по телефону, електронній пошті та інших засобів зв'язку заборонено. Виняток становить послуга онлайн-консультування, замовлена самим Пацієнтом.

3.4.2. Забезпечити Пацієнту можливість отримання послуг належної якості відповідно до положень цього Договору та норм чинного законодавства України.

3.4.3. Забезпечити Пацієнту (законному представнику), можливість отримання інформації з питань надання послуг та акційних пропозицій. 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Вартість медичних послуг визначається згідно з Прайсом на надання медичних послуг, затвердженого Виконавцем, що знаходиться на сайті, а також у адміністратора на ресепшн.

4.2. Ціна даного Договору визначається як сума наданих Виконавцем Пацієнту і прийнятих ним (Законним представником) медичних послуг.

Вартість деяких маніпуляцій і операцій залежить від складності захворювання і в кожному окремому випадку може розраховуватися індивідуально. Анестезія також підбирається з урахуванням загального стану здоров'я, віку та індивідуальних особливостей організму Пацієнта. Тому, повну і точну вартість лікування може озвучити тільки лікуючий лікар, безпосередньо після консультації.

4.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом (Законним представником) в день фактичного надання медичної послуги або авансовим платежем.

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають спеціальну медичну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим Наказом МОЗ України № 195 від 25.12.1992р. і Наказом МОЗ України № 117 від 29.03.2002р.

5.2. Послуги Пацієнту надаються за попереднім записом. Надання медичних послуг позачергово можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису інших пацієнтів на даний момент. Дата і час надання кожної медичної послуги обговорюється між Виконавцем і Пацієнтом (Законним представником) в усній формі по телефону або на ресепшн.

5.3. Оплата послуг здійснюється Пацієнтом шляхом внесення готівкових коштів або за допомогою банківської платіжної картки через касу Виконавця, або за безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Надані за цим Договором послуги можуть бути оплачені за Пацієнта іншою фізичною або юридичною особою.

5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на послуги, що надаються в рамках даного Договору, і вносити додаткові послуги за новими методиками. Зміни до Прайсу розміщуються на сайті Виконавця і у адміністратора ресепшн. Пацієнт зобов'язаний ознайомитися з Прайсом до початку отримання послуг.

6. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

6.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають в період дії даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, з метою врегулювання суперечок в досудовому порядку.

6.2. У разі неможливості вирішення таких спорів, розбіжностей шляхом переговорів, такі спори вирішуються в судовому порядку  відповідно до чинного законодавства України.

7. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

7.2. Всі зміни до даного Договору затверджуються відповідним наказом Генерального директора Виконавця, публікуються на сайті Виконавця і вступають в силу з моменту їх публікації на сайті.

7.3. Пацієнт вважається проінформованим про внесені до Договору зміни з моменту опублікування їх на сайті Виконавця. Внесені зміни до Договору поширюються на всіх Пацієнтів і їх Законних представників.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всі залежні від неї заходи для належного виконання Договору.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це було обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажор). Під обставинами непереборної сили розуміються: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне і належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань згідно з Договором.

8.4. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю Пацієнта в результаті:

— невиконання Пацієнтом (Законним представником) обов'язків, передбачених підпунктами 3.2.4. — 3.2.7. даного Договору, в тому числі приписів і рекомендацій лікарів, плану лікування і т.д .;

— неповідомлення Пацієнтом (Законним представником) суттєвої інформації про стан здоров'я Пацієнта;

— використання лікарських засобів і виробів медичного призначення неналежної якості або таких, які не були призначені лікарями Виконавця;

— розвитку захворювань або патологій, які не пов'язані з наданням медичних послуг за даним Договором;

— настання побічних ефектів від застосування лікарських засобів і препаратів, на можливість настання яких виробник таких лікарських засобів і препаратів вказував в анотації до них;

— отримання медичної допомоги від третіх осіб, в тому числі і від фахівців іншого медичного закладу, в разі виконання п. 3.3.6 даного Договору.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за якість лабораторних досліджень, в разі, якщо якість біологічного матеріалу, переданого Пацієнтом для проведення лабораторних досліджень, не відповідає вимогам, що пред'являються до нього Виконавцем відповідно до медичних стандартів і передбаченим правилам підготовки Пацієнта до лабораторних досліджень.

8.6. Пацієнт зобов'язаний повністю відшкодувати Виконавцю понесені ним збитки, якщо Медичний центр ПП «Клініка Медіком» не зміг надати медичні послуги або був змушений припинити їх з вини Пацієнта.

8.7. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом (Законним представником), в разі пред'явлення ним вимог / претензій про відшкодування збитку і компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та / або надання послуг неналежної якості, що підтверджується висновком  лікаря, відшкодовується виключно в межах вартості відповідної послуги, оплаченої Пацієнтом (Законним представником).

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірваний за згодою сторін.

9.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з обов'язковим відшкодуванням сторонами фактично понесених витрат у разі невиконання договірних зобов'язань однією зі Сторін. 

10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Відповідно до Політики конфіденційності та захисту персональних даних, затвердженої Генеральним директором Виконавця, а також на підставі Цивільного кодексу України, Законів України, «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», з метою запобігання витоку і розголошення конфіденційної інформації, медичної таємниці, Виконавець зобов'язується не розголошувати інформацію, яка стала (може стати) йому відомою під час виконання даного Договору.

10.2. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов і можливість посилання на них у разі виникнення суперечок, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Пацієнтом при використанні сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, що не залежали від волі Виконавця і не могли бути попереджені ним (зокрема, в результаті хакерських атак, перехоплення інформаційних даних, розміщення персональних даних пацієнтом на зовнішніх інформаційних ресурсах, веб-сайтах, електронній пошті і т.д.).

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Акцептуючи даний Договір Пацієнт (Законний представник) автоматично погоджується з повним і безумовним прийняттям положень Договору, затвердженого Виконавцем і оприлюдненого на сайті Виконавця.

11.2. Підписавши і заповнивши анкету, Пацієнт (Законний представник) дає дозвіл на збір, обробку, використання персональних даних, зазначених у Анкеті для цілей, пов'язаних з наданням послуг в межах, визначених чинним Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06 .2010р.

11.3. Сторони гарантують правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

11.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.

Відкрити Згорнути down
Прийнято! Ваш дзвінок опрацьовується.
Хочете, передзвонимо Вам?
Наприклад: 0XX XXX XX XX
Передзвоніть
Наприклад: 0XX XXX XX XX

Натискаючи кнопку, ви дозволяєте обробку персональних даних та погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

Вільних операторів на лінії: 6
Замовлень дзвінків сьогодні: 100+
Прийнято! Ваш дзвінок опрацьовується.
Хочете, передзвонимо Вам?
Наприклад: 0XX XXX XX XX
Вільних операторів на лінії: 6
Замовлень дзвінків сьогодні: 100+
Прийнято! Ваш дзвінок опрацьовується.
Хочете, передзвонимо Вам
в зручний час?
КНОПКА
ЗВ'ЯЗКУ
page-down