exit
search serach

УГОДА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ВАКЦИНАЦІЇ
ПП «КЛІНІКА МЕДІКОМ»

Цей документ, що його розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, описує порядок та умови надання послуг вакцинації, що надаються медичним центром Приватне Підприємство «КЛІНІКА МЕДІКОМ», далі за текстом — «Виконавець», фізичним особам, далі за текстом — «Пацієнт». У цьому документі роз'яснюється порядок надання, бронювання та оплати послуги вакцинації.

ТЕРМІНОЛОГІЯ:

Виконавець — медичний центр ПП «КЛІНІКА МЕДІКОМ», який здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОЗ України серії АЕ № 571644 від 27.11.2014 р.

Замовник — Пацієнт, який звернувся до Виконавця, або (у випадках, передбачених чинним законодавством України) її законний представник.

Законний представник — фізична особа (батько, мати, усиновитель, опікун), що діє в разі, якщо пацієнтом є малолітня особа (до 14 років), неповнолітня особа (від 14 до 18 років) або особа, цивільна дієздатність якої обмежена рішенням суду.

Сторони — Замовник (його законний представник) і Виконавець.

Акцепт — дії, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися положень, викладених на Сайті Виконавця та цій Угоді. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Замовника на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, замовлення послуг зі зверненням за телефоном Виконавця, початок фактичного використання послуг, оплата послуг чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника з цими Умовами.

Сайт Виконавця — вебсторінка в мережі Інтернет за адресою https://medikom.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які він надає.

Послуги вакцинації далі за текстом — «Послуги» — перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, зазначених в цьому Договорі та Прейскуранті.

Прейскурант — перелік медичних послуг, затверджений Наказом Генерального Директора та опублікований на Сайті Виконавця, які надає ПП «КЛІНІКА МЕДІКОМ» із зазначенням їхньої вартості.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди.

1.2. Всі зміни до цієї Угоди затверджуються внутрішніми розпорядженнями Виконавця, які публікуються на сайті Виконавця і набирають чинності з моменту їхньої публікації на сайті.

1.3. Замовник вважається проінформованим про внесені до Угоди зміни з моменту їхнього опублікування на сайті Виконавця. Внесені зміни до Угоди поширюються на всіх Пацієнтів і їхніх Законних представників.

1.4. Замовник зобов'язаний ознайомитись з умовами Угоди до замовлення послуг. Замовлення, оплата та продовження користування послугами чи замовлення нових послуг свідчать про фактичну згоду Замовника.

1.5. Вчиненням Акцепту Замовник підтверджує ознайомлення та згоду з умовами Угоди та Прейскурантом, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.6. Цей документ складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.

2. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГИ ВАКЦИНАЦІЇ 

2.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, відповідає Прейскуранту Виконавця на момент здійснення оплати Замовником відповідних послуг.

2.2. Оплата послуг здійснюється Замовником шляхом внесення повної вартості відповідної послуги згідно з Прейскурантом у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця шляхом готівкового розрахунку у касі Виконавця або за допомогою онлайн-платежів з урахуванням правил платіжної системи.

2.3. У випадку попереднього бронювання послуги вакцинації Замовник має повністю сплатити вартість Послуги (100 %) у термін не пізніше 3 днів після Акцепту та надіслати Виконавцю підтвердження онлайн-платежу.

2.4. Строк надання послуги під час бронювання послуги вакцинації встановлюється Виконавцем з урахуванням терміну придатності вакцини. Виконавець повідомляє Замовника про строки актуальності послуги перед здійсненням оплати. 

До моменту надання послуги вакцинації Виконавець бере на себе відповідальність за зберігання вакцини згідно «Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 595 від 16.09.2011.

2.5. Якщо Замовником не буде отримано послугу вакцинації у зазначений строк, Виконавець має право відмовити у наданні відповідної послуги, а бронювання вважається скасованим. При цьому здійснена Замовником попередня оплата за бронювання Послуги не повертається.

2.6. Замовник не може скасувати чи змінити бронювання після внесення оплати. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ВАКЦИНАЦІЇ

3.1. Послуга вакцинації надається за попереднім записом виключно після консультації Замовника лікарем Виконавця у той же день. 

3.2. У разі проведення декількох вакцинацій в один день, Замовник сплачує вартість всіх вакцин і одну консультацію лікаря. 

3.3. У разі проведення вакцинації будь-яких інших осіб, включаючи членів родини Замовника, для кожної особи окремо сплачується вартість консультації лікаря Виконавця та вартість вакцини.

3.4. Оплата послуги, що надається за попереднім записом, проводиться у день надання послуги шляхом внесення повної вартості відповідної послуги згідно з Прейскурантом у національній валюті України на банківський рахунок Виконавця шляхом готівкового розрахунку у касі Виконавця або за допомогою онлайн-платежів з урахуванням правил платіжної системи.

4. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

4.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають в період дії Угоди, Сторони вирішують шляхом переговорів з метою врегулювання суперечок в досудовому порядку.

4.2. У разі неможливості вирішення таких спорів, розбіжностей шляхом переговорів, такі спори вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за Угодою, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всі залежні від неї заходи для належного виконання умов Угоди.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо це було обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажор). Під обставинами непереборної сили розуміються: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне і належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань згідно з Угодою.

6. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ УГОДИ

6.1. Угода може бути розірвана за згодою Сторін.

6.2. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку з обов'язковим відшкодуванням Сторонами фактично понесених витрат у разі невиконання договірних зобов'язань однією зі Сторін. 

7. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. Відповідно до Політики конфіденційності та захисту персональних даних, яка затверджена наказом Виконавця, а також на підставі Цивільного кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», з метою запобігання витоку і розголошення конфіденційної інформації, медичної таємниці, Виконавець зобов'язується не розголошувати інформацію, яка стала (може стати) йому відомою під час виконання цієї Угоди.

Відкрити Згорнути down
Принято! Ваш звонок в обработке.
Хотите, перезвоним Вам?
Например: 0XX XXX XX XX
Перезвоните
Например: 0XX XXX XX XX

Нажимая кнопку, вы разрешаете обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Свободных операторов на линии: 6
Заказов звонков сегодня: 100+
Принято! Ваш звонок в обработке.
Хотите, перезвоним Вам?
Например: 0XX XXX XX XX
Свободных операторов на линии: 6
Заказов звонков сегодня: 100+
Принято! Ваш звонок в обработке.
Хотите, перезвоним Вам
в удобное время?
КНОПКА
СВЯЗИ
page-down